Liên kết web

Hình liên kết

    

Chương trình mục tiêu

Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020. [19/07/2018] 

Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, ...

Điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thuộc chương trình XD cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn, giai đoạn 2 huyện Bình Tân. [15/12/2017] 

Ngày 24/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4751/UBND-KTN về việc Chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng ...

Các tin khác: