Liên kết web

Hình liên kết

    

Công bố thông tin năng lực - Cá nhân

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1/2019 [15/02/2019] 

Ngày 11/01/2019, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định 05/QĐ-SXD Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1/2019

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân [08/01/2019] 

Ngày 07/12/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-SXD ngày 07/12/2018 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 34 cá ...

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đợt 07/6/2018 [11/07/2018] 

Ngày 13/6/2018, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 100/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động cho cá nhân đợt 15/11/2017 [30/11/2017] 

Ngày 16/11/2017, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 25/9/2017 [17/10/2017] 

Ngày 25/9/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có Quyết định số 194/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 32 cá nhân

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 22/8/2017 [15/09/2017] 

Ngày 22/8/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có Quyết định số 176/QĐ-SXD Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 12 cá nhân